Дирекція та наукові відділи

Директор – академік НАН України, доктор технічних наук,  професор

Бондаренко Борис Іванович

Почесний директор – академік НАН України, доктор технічних наук, професор  Карп Ігор Миколайович

Заступник директора з наукової роботи – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Жук Геннадій Віліорович

Заступник директора з наукової роботи – кандидат технічних наук

Сміхула Анатолій Володимирович

Заступник директора з загальних питань – Швед Іван Павлович

Учений секретар – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник  Ільєнко Борис Кузьмич

1. Відділ термохімічних процесів і нанотехнологій

Зав. відділом – Бондаренко Борис Іванович, академік НАН України, д.т.н., професор.

E-mail: bbi@i.com.ua: bbikiev@gmail.com

Дослідження фізико-хімічних і технологічних засад процесів відновлення металів, у тому числі, процесів безкоксової металургії. Вивчення особливостей парокисневої газифікації вугілля.   Створення нових технологій виробництва і використання терморозширеного графіту, зокрема,  як основи сорбентів нафти і нафтопродуктів. Створення і дослідження нових технологій одержання наноматеріалів на вуглецевій і металооксидній основі, зокрема нанорідин теплофізичного призначення та термо-хімостійких ущільнень для ядерної енергетики.

2. Відділ плазмових процесів і технологій

Зав. відділом – Жовтянський Віктор Андрійович, член-кореспондент НАН України, д.ф-м.н.

E-mail: zhovt@ukr.net

            Дослідження фізичних властивостей низькотемпературної плазми дугового та жевріючого газових розрядів. Розробка плазмових та у розплавах сполук лужних металів технологій конверсії вуглецевмісної сировини. Плазмові технології модифіка­ції поверхні конструкційних матеріалів. Переробка твердих побутових відходів та виробництво альтернативних палив; знешкодження токсичних та небезпечних відходів. Моделювання процесів перенесення випромінювання та його впливу на термодина­міч­ний стан плазми.  Загальні питання енергозбереження та поводження з відходами.

3. Відділ газових технологій

Зав. відділом – Жук Геннадій Віліорович, д.т.н., с.н.с.

E-mail: hen_zhuk@ukr.net. 

Розробка ресурсозберігаючих технологій і устаткування промислової підготовки, переробки, зрідження та транспорту природного газу; використання природного газу, біогазу, шахтного метану та нафтового газу як моторного палива для двигунів внутрішнього згоряння на транспорті та автономних енергетичних установках; утилізація біогазу різного походження; розробка програмних комплексів розрахунку термодинамічних властивостей вуглеводнів та їх сумішей; технології утворення та дисоціації газових гідратів.

4. Відділ високотемпературного тепломассобміну

Зав. відділом – Сорока Борис Семенович, д.т.н., професор

E-mail: borissoroka@gmail.com

Розробки в галузі теорії, методів фізичного, математичного та комп’ютерного моделювання перенос у маси, енергії та імпульсу у високотемпературних установках в т.ч. в умовах хімічно реагуючого середовища або/та одночасного перебігу процесів горіння. Розробка методів розрахунку, створення та впровадження в промисловість нових енергоефективних конструкцій теплообмінних апаратів. Розробки в галузі сучасної теорії горіння, теплової теорії паливних печей та методів їх розрахунку та створення нових і удосконалення існуючих конструкцій для теплової обробки металевих та неметалевих матеріалів.

5. Відділ захисту атмосферного повітря від забруднення

Зав. відділом – Сміхула Анатолій Володимирович, к.т.н.

E-mail:smikhula.a@gmail.com

Дослідження умов утворення токсичних речовин у процесах горіння палива. Розробка методів і технічних засобів малотоксичного спалювання палива в енергетиці, промисловості та в  комунальному господарстві. Термічна і термокаталітична очистка газових викидів. Розробка та реконструкція котельного обладнання електростанцій та котелень з підвищенням їх теплотехнічних та екологічних показників, розробка систем спалювання біогазу .

6. Відділ технологій альтернативних палив

Зав. відділом – П’яних Костянтин Євгенович, к.т.н.

E-mail:pyanykh@mail.ru

Створення науково-технічних засад, технологій та обладнання по заміщенню природного газу іншими енергоносіями у промислових печах та котельних установках комунальної та промислової енергетики; розробка науково-методичних основ керування енергоефективністю теплових агрегатів і системтеплопостачання міст та населених пунктів; розроблення  енерго- і ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій і устаткування для ефективного використання природного газу у промислових галузях і комунальному господарстві, використання вторинних енергетичних ресурсів.

7. Відділ термічних гетерогенних процесів

Зав. відділом – Костогриз Кирило Петрович, к.т.н.

E-mail: tspgas@ukr.net

Розробка та впровадження  технологій   виробництва  неорганічних матеріалів для будівельної індустрії та інших галузей промисловості. Дослідження процесів і розробка ресурсозберігаючих технологій та устаткування для плавлення і термохімічної обробки матеріалів. Термічне та  адсорбційно-каталітичне знешкодження промислових відходів у киплячому шарі.

8.  Відділ проблем промислової теплотехніки

Зав. відділом –  Пікашов Вячеслав Сергійович, к.т.н., ст.н.с.

E-mail: t-ln@ukr.net

Дослідження радіаційного, конвективного і складного теплообміну в металургійних процесах, машинобудуванні та в будівельній індустрії. Розробка високоефективних екологічночистих технологій і ефективного газовикористовуючого обладнання нагріву матеріалів . Розробка систем децентралізованого теплопостачання автономних об’єктів.

До складу інституту також входять:

Науково-організаційний відділ (в.о. зав. відділом – Б.К.Ільєнко)

Складу відділу: група вченого секретаря; сектор інформаційних технологій; сектор питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності; видавничий сектор; науково-технічна бібліотека.

Дослідно-виробничий відділ (керівник. В.М.Милованов)