Історія і діяльність

Інститут газу НАН України створений в системі Національної академії наук України в 1949 році і в даний час входить до складу Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України.

Засновником і першим директором інституту був відомий вчений-металург академік М.М. Доброхотов. Значний внесок в становлення інституту внесли академік В.Ф. Копитов, який очолював його  з 1952 по 1985 рік, та академік І.М. Карп – директор інституту з 1986 по 2002 рік.

З 2003 року інститутом керує академік НАН України Б.І. Бондаренко.

За свою майже  60-річну історію в інституті виконувались значні наукові дослідження та розробки, направлені на їх впровадження  в різних галузях промисловості. Нижче короткий перелік таких розробок.

В металургії під керівництвом академіка М.М.Доброхотова виконувались роботи по використанню природного газу в сталеплавильному виробництві. Були розроблені наукові основи переводу мартенівських печей з опалення сумішшю коксового та доменного газів та мазуту на природний газ.  Інститут займав провідне положення в СРСР в галузі технології відновлення металів і, зокрема, прямого отримання заліза. Перші в СРСР установки металізації в шахтній печі та в реакторі з киплячім шаром конструкції Інституту газу побудовані в 60-х роках на комбінаті “Запоріжсталь”. Співробітники інституту приймали участь в освоєнні найбільшої в світі обертової трубчастої печі металізації. Виконувались роботи по створенню нових технологій виплавки та розливання сталей. Під керівництвом академіка В.Ф. Копитова виконаний значний обсяг досліджень процесів нагріву та термохімічної обробки сталей. Створені технології обробки металів та матеріалів, в тому числі автолистової та електротехнічних сталей в спеціальних газових середовищах, що привело до корінного покращання їх якостей. Інститут займає провідне положення в Україні та країнах СНД в галузі технології отримання залізних порошків. Створені технології та обладнання для першого в СРСР виробництва залізних порошків та виробів з них, що дозволило повністю припинити імпорт якісних порошків з Швеції, а також створити перше в СРСР виробництво акумуляторних залізних порошків для лужних акумуляторів (академік Б.І.Бондаренко). Виконаний ряд інших важливих робіт.

В галузі промислової теплотехніки розроблена теорія променистого теплообміну в печах при нерівномірній температурі по висоті газового потоку, вперше застосований зональний метод їх розрахунку (проф. М.А. Захариков). Спеціалістами інституту був запропонований та детально досліджений метод непрямого радіаційного нагріву металу в печах металургійного та машинобудівного виробництва і розроблена серія плоско-полум’яних пальників для його реалізації. Цей метод забезпечує економію 25% палива при нагріванні металу, сприяє зменшенню його втрат при окисленні, збільшує продуктивність печей. Метод широко впроваджений на металургійних заводах України, країн СНД,  а також в Угорщині, Болгарії, Алжиру (проф. А.Є.Єринов, проф. Б.С.Сорока).

Роботи в галузі переробки та транспорту газу насамперед пов’язані з іменем професора О.П.Клименка, автора одно- та трьохпоточного каскадних холодильних циклів скраплення природного газу, які стали класикою холодильної техніки та використані при проектуванні терміналів скрапленого газу в Алжирі. А.П.Клименком були початі дослідження в галузі термодинаміки вуглеводнів, скраплення та розділення газів, підвищення ефективності газотранспортних систем, використання перепаду тиску в газопроводах та ін. Були розроблені технологія та обладнання підготовки газу до транспорту. Розроблені за участю Інституту горизонтальні касетні абсорбери продуктивністю до 40 млн. м3/добу, призначені для сепарації, сушіння та очистки природного газу перед подачею в магістральний газопровід, встановлені на Більче-Волицькому та Богородчанському ПСГ та обробляють весь газ, що іде на експорт (к.т.н. О.І.П’ятничко, к.т.н. Т.К.Крушневич). Д.т.н. М.О.Жидковою розроблений комплекс програм моделювання газотранспортних систем, який широко використовувався при проектуванні магістральних газопроводів та управлінні потоками газу в єдиній газотранспортній системі. Створені бази даних та методи розрахунку на ЕОМ процесів переробки вуглеводнів, а також розроблені одні з кращих в світі програми розрахунків їх термодинамічних властивостей (к. О.В.Калашніков).

 З робіт в галузі переробки палив та мінеральної сировини значні розробки проводились щодо створення технологій та обладнання для виробництва вуглецевих сорбентів в печах з киплячим шаром (чл.-кор. К.Є.Махорін, к.т.н. А.М.Глухоманюк). Не має світових аналогів розробка методів і  обладнання зануреного спалювання газу в мінеральних розплавах, що знайшла застосування в виробництві теплоізоляційних матеріалів (д.т.н. Л.С.Піоро, к.т.н. В.М.Олабін). Розроблялись технологія і апаратура для грануляції та обпалу мінеральних матеріалів в киплячому шарі, технології виробництва матеріалів для будівельної та інших галузей (д.т.н. Ю.І.Хвастухін).

Активні дослідження та розробки в області низькотемпературної плазми проводились з кінця 60-х рр. у зв’язку дослідженнями так званих електрогазових пальників (які пізніше отримали назву плазмотронів на продуктах спалювання газу).  Були проведені дослідження термодинамічних властивостей та масообміну в умовах електричного розряду в продуктах згоряння природного газу, а на їх основі – розроблені та широко впроваджені установки газотермічного напилювання покриттів, що не мають світових аналогів. У них замість інертних газів і водню використовується газоповітряна суміш (акад. І.М.Карп, д.т.н. С.В.Петров, к.т.н. М.М. Грінченко,  к.т.н. Є.П.Марцевой). Для отримання надчистих дисперсних матеріалів, що мають високу температуру плавлення, використовувались високочастотні плазмотрони (акад. І.М.Карп, к.т.н. В.В.Четвериков). З 2002 р. проводяться активні фізичні дослідження та математичне моделювання процесів у плазмі дугового та жевріючого розрядів та розвиваються технології їх використання для переробки шкідливих відходів, виробництва альтернативних газових палив та модифікації поверхні деталей машин (д.ф.-м.н. В.А.Жовтянський, д.т.н. С.В.Петров, к.ф.-м.н. Ю.І. Лелюх, В.Г.Назаренко, В.О. Хомич)

Роботи в галузі екології базувались на дослідженні умов утворення оксидів азоту при спалюванні природного газу в енергетичних установках, що проводились під керівництвом проф. І.Я.Сігала. Розроблені теорія та методи придушення утворення оксидів азоту рециркуляцією продуктів згоряння, двоступінчастим спалювання газу, позонним регулюванням теплового навантаження котла впроваджені на багатьох електростанціях та опалювальних котельних України та колишнього СРСР. Проводяться фундаментальні дослідження в галузі енергоекології з метою визначення умов зниження утворення оксидів азоту при спалюванні природного газу. Вперше отримані наукові узагальнення та рекомендації по створенню низькоемісійних систем спалювання (проф. Б.С.Сорока).

Інститут видає науково-технічний журнал “Енерготехнології та ресурсозбереження”, в якому висвітлюється широке коло проблем, у тому числі: ресурси та їх раціональне використання, стан навколишнього середовища, енерго- та ресурсозберігаючі технології в промисловості, технології переробки та утилізації всіх видів відходів, біотехнології та ін.

Інститут має науково-технічну бібліотеку з фондом 110 тис. друкованих одиниць.

В Інституті працює спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю “Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика”.