Дирекція та наукові відділи

Директор
академік НАН України, доктор технічних наук,  професор
Бондаренко Борис Іванович

Почесний директор
академік НАН України, доктор технічних наук, професор
Карп Ігор Миколайович

Заступник директора з наукової роботи
доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Жук Геннадій Віліорович

Заступник директора з наукової роботи
кандидат технічних наук
Сміхула Анатолій Володимирович

Заступник директора з загальних питань
Швед Іван Павлович

Учений секретар
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Ільєнко Борис Кузьмич

1. Відділ термохімічних процесів і нанотехнологій

Зав. відділом – Бондаренко Борис Іванович
академік НАН України, д.т.н., професор.

E-mail: bbikiev@gmail.com

 

Дослідження фізико-хімічних і технологічних засад процесів відновлення металів, у тому числі, процесів безкоксової металургії. Вивчення особливостей парокисневої газифікації вугілля. Створення нових технологій виробництва і використання терморозширеного графіту, зокрема, як основи сорбентів нафти і нафтопродуктів. Створення і дослідження нових технологій одержання наноматеріалів на вуглецевій і металооксидній основі, зокрема нанорідин теплофізичного призначення та термо-хімостійких ущільнень для ядерної енергетики.

2. Відділ технологій альтернативних палив

Зав. відділом – П’яних Костянтин Євгенович
доктор технічних наук

E-mail: pyanykh67@gmail.com

Створення науково-технічних засад, технологій та обладнання по заміщенню природного газу іншими енергоносіями у промислових печах та котельних установках комунальної та промислової енергетики; розробка науково-методичних основ керування енергоефективністю теплових агрегатів і системтеплопостачання міст та населених пунктів; розроблення  енерго- і ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій і устаткування для ефективного використання природного газу у промислових галузях і комунальному господарстві, використання вторинних енергетичних ресурсів.

3. Відділ газових технологій

Зав. відділом – Жук Геннадій Віліорович
доктор технічних наук, старший науковий співробітник

E-mail: hen_zhuk@ukr.net

Розробка ресурсозберігаючих технологій і устаткування промислової підготовки, переробки, зрідження та транспорту природного газу; використання природного газу, біогазу, шахтного метану та нафтового газу як моторного палива для двигунів внутрішнього згоряння на транспорті та автономних енергетичних установках; утилізація біогазу різного походження; розробка програмних комплексів розрахунку термодинамічних властивостей вуглеводнів та їх сумішей; технології утворення та дисоціації газових гідратів.

4. Відділ захисту атмосферного повітря від забруднення

Зав. відділом – Сміхула Анатолій Володимирович
кандидат технічних наук

E-mail: smikhula.a@gmail.com

Дослідження умов утворення шкідливих речовин у процесах горіння палива. Розробка методів і технічних засобів спалювання палива в енергетиці, промисловості та комунальному господарстві з низькою емісією шкідливих викидів. Термічна і термокаталітична очистка газових викидів. Розробка та реконструкція котельного обладнання електростанцій та котелень з підвищенням їх теплотехнічних та екологічних показників, розробка систем спалювання біогазу.

5. Відділ високотемпературного тепломассобміну

Зав. відділом – Сорока Борис Семенович
доктор технічних наук, професор

E-mail: borissoroka@gmail.com

Розробки в галузі теорії, методів фізичного, математичного та комп’ютерного моделювання перенос у маси, енергії та імпульсу у високотемпературних установках в т.ч. в умовах хімічно реагуючого середовища або/та одночасного перебігу процесів горіння. Розробка методів розрахунку, створення та впровадження в промисловість нових енергоефективних конструкцій теплообмінних апаратів. Розробки в галузі сучасної теорії горіння, теплової теорії паливних печей та методів їх розрахунку та створення нових і удосконалення існуючих конструкцій для теплової обробки металевих та неметалевих матеріалів.

6. Відділ термічних гетерогенних процесів

Зав. відділом – Костогриз Кирило Петрович
кандидат технічних наук

E-mail: tspgas@ukr.net

Розробка та впровадження технологій   виробництва  неорганічних матеріалів для будівельної індустрії та інших галузей промисловості. Дослідження процесів і розробка ресурсозберігаючих технологій та устаткування для плавлення і термохімічної обробки матеріалів. Термічне та адсорбційно-каталітичне знешкодження промислових відходів у киплячому шарі.

7. Відділ проблем промислової теплотехніки

Зав. відділом – Пікашов Вячеслав Сергійович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

E-mail: t-ln@ukr.net

Дослідження радіаційного, конвективного і складного теплообміну в металургійних процесах, машинобудуванні та в будівельній індустрії. Розробка високоефективних екологічночистих технологій і ефективного газовикористовуючого обладнання нагріву матеріалів. Розробка систем децентралізованого теплопостачання автономних об’єктів.

8. Відділ плазмових процесів і технологій

Зав. відділом – Жовтянський Віктор Андрійович
член-кореспондент НАН України, д.ф-м.н., професор

E-mail: zhovt@ukr.net

 

 

Дослідження фізичних властивостей низькотемпературної плазми дугового та жевріючого газових розрядів. Розробка плазмових та у розплавах сполук лужних металів технологій конверсії вуглецевмісної сировини. Плазмові технології модифіка­ції поверхні конструкційних матеріалів. Переробка твердих побутових відходів та виробництво альтернативних палив; знешкодження токсичних та небезпечних відходів. Моделювання процесів перенесення випромінювання та його впливу на термодина­міч­ний стан плазми. Загальні питання енергозбереження та поводження з відходами.

До складу інституту також входять:

Науково-організаційний відділ

В.о. зав. відділом – Ільєнко Борис Кузьмич
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

 
 

Склад відділу: група вченого секретаря; сектор інформаційних технологій; сектор питань трансферу технологій; інноваційної діяльності та інтелектуальної власності; видавничий сектор; науково-технічна бібліотека.

Дослідно-виробничий відділ

Керівник – Мілованов Володимир Миколайович