Енергоефективний метод отримання біометану

Лабораторна установка
Графік енергоефективності модіфікованого сорбента МДЕА

Призначення

Вилучення вуглекислого газу з біогазу з метою збільшення концентрації біометану.

Характеристики

Біогаз отриманий з полігонів твердих побутових відходів та метантенків може містити до 40 % вуглекислого газу, що не дозволяє використовувати біогаз замість метану. За рахунок вилучення вуглекислого газу біометан стає придатним для заміщення природного газу в газопроводах, використання в якості автомобільного палива.

Переваги

На основі багатоваріантних моделювань амінових процесів вилучення вуглекислого газу вибрано оптимальні концентрації компонентів для різних джерел біогазу, що дозволяє знизити кількість циркулюючого абсорбенту та теплове навантаження ребойлера десорбера (регенератора) в 1,5-2,5 рази в порівнянні з викорис-танням традиційних розчинів моноетаноламіну.

Розрахунки підтвердженні результатами досліджень на лабораторній уста-новці з використанням моноетаноламіну та робочому тиску 0,11-0,2 МПа. Отримані результати не відрізнялись від розрахункових на не більше, ніж на 3 %.

Рівень готовності розробки

Розроблені та промодельовані технологічні схеми для різних типових початкових умов. Окремі схеми перевірені на дослідній установці.

Контактна інформація

Жук Геннадій Віліорович, Інститут газу НАН України

+380935767713 e-mail: hen_zhuk@ukr.net