Паспорт спеціальності

I. Формула спецiальностi

Галузь науки і техніки, яка займається теоретичними та експериментальними дослідженнями механізмів, закономірностей тепломасоперенесення, розвитком теорії та методів дослідження проблем тепломасообміну, процесів отримання, перетворення, передачі та використання теплової енергії палив і теплоносіїв різних типів в енергетичних установках, тепломасообмінних технологічних процесах та апаратах, розробленням методів їх розрахунку, конструювання та інтенсифікації.

II. Напрямки дослiджень

Створення нових, удосконалення наявних методів аналізу, розрахунку и інтенсифікації тепломасообміну в одно- та багатофазних середовищах, у теплових і гідродинамічних процесах в установках для виробництва та використання теплової енергії, технологічних пристроях і апаратах.

Дослідження конвективного теплообміну та течії в однофазних середовищах. Розроблення теоретичних і експериментальних методів розрахунку процесів перенесення теплоти з потоками рідини и газу в елементах енергетичних машин і технологічних пристроїв.

Дослідження теплообміну и течії при кипінні, плавленні, кристалізації та конденсації. Аналіз структури двофазних потоків у трубах і каналах енергетичних і технологічних пристроїв, удосконалення методів розрахунку тепломасообмінних процесів у них. Розроблення та дослідження механізмів створення екзотермічних процесів у дисперсних газопотоках.

Розвиток теорії сушіння, дослідження процесів сушіння, розроблення методів їх розрахунку и інтенсифікації, підвищення ефективності сушильного обладнання.

Створення нових ефективних, удосконалення наявних теплотехнічних апаратів та установок, систем охолодження та теплового захисту елементів промислових енергетичних установок, тепломасообмінного обладнання.

Розроблення технологічних основ автоматизації теплотехнічних процесів та установок.

Розроблення наукових основ і технології раціонального використання вторинних енергоресурсів у системах виробництва та споживання теплової енергії, у промислових процесах і агрегатах.

Розроблення і дослідження методів комбінованого виробництва теплової та електричної енергії.

Розроблення та дослідження методів перетворення в роботу низькопотенціальної теплоти, підвищення її потенціалу в теплових машинах.

Експериментальні та теоретичні дослідження теплофізичних властивостей робочих тіл теплотехнічних пристроїв.

Дослідження процесів спалення палива, утворення шкідливих речовин; розроблення методів екологічної безпеки при експлуатації енергетичних і теплотехнічних установок.

Дослідження і створення засобів енергозбереження у промислових агрегатах і процесах.

Дослідження процесів очищення газів промислових теплоенергетичних установок.

Дослідження процесів нагріву матеріалів з урахуванням термічних напружень, хімічних і фазових перетворень.

III. Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi

Технічні науки